1. Definicje

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie zasad, na jakich chroniona jest prywatność osób korzystających ze Sklepu Internetowego www.matik-sklep.pl. Wyrażenia użyte
w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, posiadają następujące znaczenie:

Administrator – F.H.MATIK; ul. Telimeny 4; 42-202 Częstochowa

Serwis – administrowana przez Administratora strona internetowa, funkcjonująca pod adresem: www.matik-sklep.pl, dających możliwość kupowania produktów przez Internet.

Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu na podstawie zasad opisanych
w Regulaminie Sklepu Internetowego www.matik-sklep.pl w celu zakupu oferowanych
w nim produktów.

Dane Osobowe Użytkownika – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej – w szczególności ujawniane przez Użytkownika dobrowolnie w momencie rejestracji w Serwisie, w trakcie korzystania z określonych funkcji Serwisu bądź udzielane przez Użytkownika w odpowiedzi na stawiane mu wyraźne i konkretne pytania.

2. Postanowienia ogólne

Ochrona Użytkownika

Administrator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników. Dane Osobowe Użytkowników będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
Niniejsza Polityka prywatności informuje o rodzaju gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika, sposobie ich wykorzystania, ewentualnego udostępniania i przechowywania.
Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na warunki wynikające z niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki zawarte w niniejszym dokumencie, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
Niniejszy dokument należy odczytywać przy uwzględnieniu regulacji zawartych w Polityce cookies.
Serwis dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu
i dokonywania zakupów oraz w tym celu podejmuje wszystkie niezbędne działania. Wszystkie transakcje przeprowadzane w sieci odbywają się za pomocą bezpiecznych procedur płatności, a poufne szczegóły płatności są przekazywane bezpośrednio,
w zaszyfrowanej formie (SSL) do odpowiedniej instytucji bankowej.

Rodzaje gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika.

Administrator gromadzi następujące dane:
• imię i nazwisko Użytkownika,
• adres pocztowy,
• adres poczty elektronicznej (e-mail),
• numer telefonu kontaktowego,
• adres IP
• informacje o przeglądarce Użytkownika
• numer karty kredytowych używanych do wykonania płatności w Serwisie.

Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika.

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) oraz zgodnie z polskim ustawodawstwem krajowym.

Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. b/ RODO – w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy lub umów – w tym dla:
• zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego dostępu do Serwisu umożliwienia zakupu produktów oferowanych w Serwisie oraz ich dostarczenie na adres wskazany przez Użytkownika
• ułatwienia realizacji usług dodatkowych dostępnych podczas korzystania z Serwisu
• dostarczenia Użytkownikowi informacji o Serwisie i Administratorze, w tym również prowadzenie działań marketingowych
– art. 6 ust. 1 lit. c/ RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora
w związku z zawartymi umowami jak np. rozpatrzenie złożonej reklamacji, zwrot towaru itp.
– art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i jego partnerów – w tym dla:
• analizowania skuteczności funkcjonowania Serwisu i jego ulepszania, w szczególności w celu dostosowania do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika
• dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów
• analizowania danych
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Dane osobowe nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych przy wykorzystaniu plików cookies zawarte zostały w odrębnym dokumencie o nazwie „Polityka Cookies”, dostępnym pod adresem.

Udostępnianie Danych Osobowych Użytkownika.

Dane Osobowe Użytkownika mogą być powierzone F.H. MATIK prowadzącej działalność pod nazwą MATIK wyłącznie w celach, na które wyraził zgodę Użytkownik. Lista podmiotów dostępna jest na stronie www.matik-sklep.pl w zakładce salony.
Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dochodzić będzie do udostępniania przekazanych przez niego Danych Osobowych Dostawcom kooperującym z Administratorem (np. firmie kurierskiej), tylko wówczas jeśli jest to niezbędne do wydania towaru zgodnie
z treścią umowy oraz poprzez udostępnianie danych osobowych podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej, wyłącznie wtedy jeśli na skutek wyboru Użytkownika w umowie jako sposób zapłaty wskazano kartę płatniczą, wyłącznie
w zakresie niezbędnym do dokonania w ten sposób płatności.

Administrator będzie ponadto udostępniać Dane Osobowe Użytkownika:
• na żądanie uprawnionych organów państwowych, w zakresie wynikającym
z uzasadnionego żądania
• w ramach obowiązujących procedur sądowych i arbitrażowych
• w celu ochrony praw Administrator lub innych użytkowników Serwisu.

Prawo użytkownika do kontroli przetwarzanych Danych Osobowych Użytkownika.

Użytkownik ma prawo:
• w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
• Użytkownikowi przysługuje także prawo dostępu do danych oraz żądanie sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych;
• w razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych Użytkownik może także domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych;
• gdy dane nie będą już potrzebne w celach, w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, Użytkownik może żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
• w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, Użytkownik może zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.
• w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, Użytkownikowi przysługiwać będzie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Zabezpieczenie Danych Osobowych Użytkownika.

Dane Osobowe Użytkownika będą bezpiecznie przechowywane w zasobach Administratora, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane w okresie obowiązywania łączących nas umów. Po ich wykonaniu zakres przetwarzania ulegnie ograniczeniu do wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa. W w/w okresie Dane Osobowe będą nadto przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora i jego partnerów, jeżeli Użytkownik nie sprzeciwi się temu.

Obsługa Użytkowników.

Pytania lub wątpliwości odnoszące się do Polityki prywatności Użytkownik może przesłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@serwer1927927.home.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres F.H.MATIK; ul. Telimeny 4; 42-202 Częstochowa.

Zmiany Polityki Prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania według własnego uznania w dowolnym momencie zmian Polityki prywatności. Zmiana może dotyczyć całości lub części niniejszej regulacji.
Treść nowej lub zmienionej Polityki prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej Serwisu (www.matik-sklep.pl). O wszelkich zmianach Polityki prywatności Użytkownik zostanie poinformowany przy najbliższym logowaniu na stronę Serwisu. Zmiany Polityki prywatności wchodzą w życie w terminie określonym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie Serwisu.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google